จัดการVideo
ลำดับ ชื่อ คำอธิบาย/ข้อความ รายละเอียด
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)