จัดการข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อประกาศ ประเภทข่าวสาร วันที่เริ่มต้นประกาศ วันที่สิ้นสุดประกาศ รายละเอียด
1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ข่าวทั่วไป 3 เมษายน 2560 30 เมษายน 2560
2 ก.แรงงาน ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวทั่วไป 17 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2559
3 ก.แรงงาน หารือข้อราชการกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข่าวทั่วไป 17 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2559
4 รายชื่อผู้เข้าทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ข่าวทั่วไป 24 มีนาคม 2559 3 เมษายน 2559
5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนรุ่นที่ 3 ประมวลภาพ 14 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2559
6 วิธีตอบแบบตอบรับ/แบบประเมิน ผ่านระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประมวลภาพ 23 กุมภาพันธ์ 2559 31 กรกฎาคม 2559