สำหรับตัวแทนหน่วยงาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
Owl Carousel - Images Demo
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
วิดีโอ
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20
ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
ดูทั้งหมด

แผนการฝึกอบรม/พัฒนาประจำปี
ฝึกอบรม/พัฒนาภายใน
ฝึกอบรม/พัฒนาภายนอก
แผนการฝึกอบรม/พัฒนาประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน(อบรมในภาพรวมกระทรวง)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง(นบก.)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง(นบรส.)
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน(Intensive Language Course : ILC)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ(Oral Communication Course : OCC)
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1)
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด

Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
20156251